Un syndicalisme autogestionnaire et sans permanent

Accueil > News > Textes > Какво е CNT ?

SIPM-CNT

Какво е CNT ?

dimanche 12 janvier 2003

Обединение на синдикатите Confédération Nationale du Travail от Парижкия Регион

Национална
отнася се за географския обхват на нашата дейност

Конфедерация
Обединение на синдикати от различни сектори и региони

На Труда
Бележи принадлежността ни към една класа - тази на работниците, в противовес на другата - онази на шефовете.

...Експлоатацията на работещите

Повече от всякога нашето общество е разделено на две противопоставящи се класи. Съсловието на шефовете - патронатът - не престава да граби, да уволнява, да влошава работните условия, да санкционира. Докато акционерите и директорите се обогатяват, работниците в предприятията си остават експлоатирани с благословията на държавата, която прекрасно играе ролята си на управител в тази несправедлива система : капитализма.

...да се организираме за борба

Защото искаме да водим всекидневна борба в предприятията, където на практика се реализират печалбите, йерархията и експлоатацията ;

Защото трябва да развием солидарността и взаимопомощта между работещите ;

Защото капитализмът не може нито да бъде смекчен, нито очовечен - ние целим премахването на патроната и наемния труд.

Избрахме борбена форма на синдикализъм, който преди всичко е революционен и независим от политически, религиозни и философски организации. Целта е да обединим работещите, борейки се срещу всички форми на дискриминация и подтисничество : сексизъм, хомофобия, расизъм, ксенофобия...

...основни принципи и методи на борба

Борбата ни за равенство и справедливост се основава на :

 пряката демокрация и самоуправлението : задачите се обсъждат колективно, решенията взимани на общи събрания трябва да бъдат уважавани от хората, натоварени с определена мисия - делегати, които могат да бъдат отзовани във всеки един момент. Нямаме нито шеф, нито щатни служители ;

 прякото действие : работниците сами организират действията си, без да допускат посредници като синдикалните бюрократи, комисии с участието на политици и индустриалци и други инстанции за съвместно управление. Основното оръжие е стачката, която засяга капитализма там, където е най-уязвим - в производствената сфера.

 интернационализма : капитализмът е световен, затова и нашият синдикализъм е международен. Солидарността между работещите не познава граници - CNT участва активно в международните анархо- и революционно-синдикалистки движения ;

 федерализма : обратно на централизираните организми, синдикатите се обединяват във федерации и взимат решения на общи събрания (на местните и регионални съюзи) или на федерални и конфедерални конгреси. Тези решения имат силата на спогодба, която всички трябва да зачитат и която определя автономията на отделните личности.

...структурите на CNT

Синдикатът, основна клетка на CNT, е съставен от синдикални секции по предприятия с еднакакъв сектор на дейност и от една и съща географска област.

Така синдикатите се групират по две направления :

 географско : в местни и регионални обединения, където хора с различни професии работят заедно и развиват локална дейност с цел да се развие общественото съзнание там, където живеем.

 по отрасъл : във федерации по индустриални сектори с цел да се разгледат проблемите и исканията в дадения отрасъл и да се съгласуват действия от национален мащаб.

Синдикатите, обединени на национално ниво, съставят Конфедерацията. На всеки две години се провежда конфедерален конгрес, на който се събират синдикатите, за да определят насоките на дейността на CNT. На всеки шест месеца регионалните обединения се събират и съблюдават за правилното приложение на конфедералните решения.

Също така съществуват комисии за размисъл по различни теми (дискриминация на жените, антимилитаризъм, антифашизъм, затвори...) натоварени да развиват основите за кампаниите на синдикатите по обществените въпроси.
СОЦИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ

ДА РАБОТИМ ВСИЧКИ - ПО-МАЛКО И ДРУГОЯЧЕ

ИСКАНИЯ НА CNT

1. Намаляване на работното време на 30 часа седмично, без намаляване на заплатата.

2. Непрекъснато право на обучение през целия активен живот и единствено по избор на работещия.

3. Право на прилична пенсия и достоен живот за възрастните хора.

4. Отмяната на нощния труд, с изключение на основните услуги - здравеопазване, транспорт - и при условие, че съществува компенсация под формата на свободни дни.

5. Заменянето на всички временни и нестабилни наемни условия с безсрочни трудови договори.

6. Родителите (и бащите, и майки) да получат право на отпуск за възпитаване на децата най-малко в продължение на една година и без да губят даходите си.

За да може тези искания и тези принципи да бъдат осъществени, е необходимо начинът на работа и производство да се промени : произвеждане на обществено полезни блага и услуги, спиране на разсипничеството на природните ресурси и т.н. При все това всекидневната борба не трябва да ни кара да забравяме, че един действителен социален напредък не е непременно синоним на пълна обществена и икономическа справедливост. Единствено радикалната промяна на обществото ще ни позволи да достигнем до същността на човешкия живот. Ето защо синдикализмът трябва отново да стане това, което никога не трябваше да спира да бъде : революционен.